Pomiar lepkości dynamicznej i kinematycznej.

716

Ciecze niutonowskie (np. woda). Lepkość takich płynów nie zależy od szybkości ścinania, czyli prędkości obrotowej wrzeciona. Lepkość zależy od temperatur, zmiana o 1°C może oznaczać zmianę lepkości do 10%.

Ciecze nieniutonowskie, niezmienne w czasie. Lepkość takich płynów, w odróżnieniu od cieczy niutonowskich, zależy od szybkości ścinania. Zależy też od temperatury. Jednak przy stałej szybkości ścinania i temperaturze, lepkość pozostaje taka sama, nawet przez długi okres czasu.
Ciecze nieniutonowskie, zmienne w czasie. Nawet przy stałej szybkości ścinania i temperaturze, lepkość zmienia się w czasie.

Pseudoplastyczność. Spadek lepkości przy rosnącej szybkości ścinania, (np. substancje powlekające, szampony): wysoka szybkość ścinania oznacza niską lepkość.
Odwrócona plastyczność. Wzrost lepkości przy rosnącej szybkości ścinania, (np. roztwór dyspersyjny skrobi): wysoka szybkość ścinania oznacza wysoką lepkość.

Tiksotropia (np. ketchupy, pasty, kremy): lepkość maleje w czasie pod wpływem ścinania.
Reopeksja (np. zawiesiny lateksu, środki powierzchniowo-czynne): lepkość rośnie w czasie pod wpływem ścinania.

Ogrzewanie. Przy wysokich szybkościach ścinania, próbka może się ogrzewać. Może to prowadzić do błędnego uznania cieczy, jako zmieniającej lepkość w czasie.
Turbulencje. Burzliwy przepływ cieczy może zawyżać odczyt lepkości. Burzliwość powstaje w wyniku zbyt wysokiej prędkości obrotowej wrzeciona w stosunku do rzeczywistej lepkości próbki.

Inne czynniki wpływające na pomiar

  • Temperatura próbki (powtarzalność powinna być lepsza niż 0.1 °C, 0.2 °F)
  • Średnica naczynia na próbkę / geometria wrzeciono-naczynie.
  • Poziom napełnienia naczynia z próbką / zanurzenie wrzeciona.
  • Model lepkościomierza.
  • Używane wrzeciono (założona osłona lub nie).
  • Szybkość obrotowa wrzeciona (dla cieczy nieniutonowskich).
  • Czas trwania pomiaru (dla cieczy zmiennych w czasie).